Tài Liệu Cân TPS

Model

Nội dụng

Link VIDEO
TPS    Hiệu chuẩn TPS3 https://www.youtube.com/watch?v=qMA7LgTIpbU 
Hiệu chuẩn TPS6 https://www.youtube.com/watch?v=iN9RdUk18cA
Hiệu chuẩn TPS15 https://www.youtube.com/watch?v=jRkkJBqBwQs
Hiệu chuẩn TPS30 https://www.youtube.com/watch?v=3te2hs1BYBo 
Pin sạc https://www.youtube.com/watch?v=hAlROYvE1EQ 
Tắc mở đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=gDIO1DeOD8E 
Hướng dẫn chung https://www.youtube.com/watch?v=MUNu-t3cdB0
Tắc Hi Lo Ok https://www.youtube.com/watch?v=4G93Y0VKO58 
TPSC
Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=YVke7YrPaLI 
Cách đếm mẫu https://www.youtube.com/watch?v=ABOysQW18qc 
Tắc Hi Lo Ok https://www.youtube.com/watch?v=QTaNDpHYhCo
Hi lo ok https://www.youtube.com/watch?v=hvBGs8l4uNI
PSW Hiệu chuẩn PSW https://www.youtube.com/watch?v=LG9cFwW4A04 
Cài Hi lo OK
https://www.youtube.com/watch?v=uEXssHxFJd0
chuyển đơn vị
https://www.youtube.com/watch?v=D8qp3udYtyU
Cách in tem https://www.youtube.com/watch?v=U0wRrgN43WU 
Thiết kế tem https://www.youtube.com/watch?v=EWgJSYGXeOI
Qua USB https://www.youtube.com/watch?v=1IqLxyI1hPs
Cài PLU  https://www.youtube.com/watch?v=Pm5m_ByCVMg
Cách đếm https://www.youtube.com/watch?v=w4TSlwbkrjs 
TSE Hiệu chuẩn TSE
https://www.youtube.com/watch?v=sVV-ksPpqXA
Tắc mở đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=EeTNnP1Ap6k
TPS DS Hiệu chuẩn TPS DS https://www.youtube.com/watch?v=ZCKZPYWag5E 
Cài đặt max và d https://www.youtube.com/watch?v=3PvB6btX5G0 
Chuyển kg và đếm https://www.youtube.com/watch?v=nb179QhfEeU 
Cài PLU https://www.youtube.com/watch?v=y_Uq6AbfEzg 
Cài Hi lo ok https://www.youtube.com/watch?v=3R9KgfPZFvs 
chuyển đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=cGSV2S2nuoA 
HW Hiệu chuẩn HW https://www.youtube.com/watch?v=mLDmiM3sloQ 
Hiệu chuẩn 3 bước https://www.youtube.com/watch?v=2UYjB1jX4Fw 
Phím chức năng HW https://www.youtube.com/watch?v=fYGReHrqW9M 
Cài hi lo ok HW https://www.youtube.com/watch?v=8AqCO9kFXn8 
Tính % HW https://www.youtube.com/watch?v=yRk2U2k0bdM 
HC Hiệu chuẫn HC https://www.youtube.com/watch?v=RFrZGaNzL9Q 
Hiệu chuẩn 3 bước https://www.youtube.com/watch?v=yX0LjrvEyDQ 
HDSD HC https://www.youtube.com/watch?v=RFrZGaNzL9Q 
Cài đặt Hi lo ok HC https://www.youtube.com/watch?v=Eo3WHaj4dKY 
Cài PLU https://www.youtube.com/watch?v=5CE-rHuRkp8 
Cách đếm HC https://www.youtube.com/watch?v=Hf-uyq_wJ1E 
KD200 Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=PLaOUc37Pf0 
Sử dụng KD200  https://www.youtube.com/watch?v=2gmXmvoKHdc
KD160 Hiệu chuẩn KD160 https://www.youtube.com/watch?v=w2fmjrxiPHo 
FEH Hiệu chuẩn FEH https://www.youtube.com/watch?v=DeNtjFlf8u4 
Sử dụng FEH https://www.youtube.com/watch?v=LZ1C4MPVxLo
FEJ
Hiệu chuẩn FEJ https://www.youtube.com/watch?v=xZRimoIBGTU 
Sử dụng FEJ https://www.youtube.com/watch?v=Z77VraSc9BE 
GS
nhà bếp 
Hiệu chuẩn GS https://www.youtube.com/watch?v=vzxjTp6yUZ8 
Sử dụng GS https://www.youtube.com/watch?v=lhKNouDr2Vs 
Cub Hiệu chuẩn RW https://www.youtube.com/watch?v=cyNapYipW2A 
Sử dụng RW https://www.youtube.com/watch?v=UKCc8dvCS9s
Super
SS
Hiệu chuẩn SS https://www.youtube.com/watch?v=dspZ2UbJtK8
Chuyển đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=_F7z0unMS48
Cách đếm https://www.youtube.com/watch?v=OaVWF7RtdPc 
Chỉnh Fill https://www.youtube.com/shorts/XT8e55_afNc
HDSD https://www.youtube.com/watch?v=dspZ2UbJtK8 
Hiệu chuẩn SS new https://www.youtube.com/watch?v=OoRtslGIvFk
E130 Hiệu chuẩn E130 https://www.youtube.com/watch?v=hRczTF2S1OI 
Sử dụng E130 https://www.youtube.com/watch?v=9BtON22Jf_o&t=1s
Chuyển đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=3YOx6qq_wXc
cài max d https://www.youtube.com/watch?v=HsWL_96Ee6c
HD KT https://www.youtube.com/watch?v=KERzh69YEPc
HDSD https://www.youtube.com/watch?v=9BtON22Jf_o
BPA Hiệu chuẩn BPA https://www.youtube.com/watch?v=wszJVc-iGFU 
MP   Chuyển đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=PDhN81gpwxs
Giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=tuVWvp6naks 
Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=0iPMpb2ihVQ
LS
Kết nối máy in https://www.youtube.com/watch?v=6Ani8EZqgW8
Cài max d https://www.youtube.com/watch?v=8BwlkWxzEYU
Chuyển đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=erHgHSEBtgM
Cách đếm https://www.youtube.com/watch?v=o0BQCKzrsXQ
Kiểm tra đóng gói https://www.youtube.com/watch?v=FB9g0LaumE8
Cộng dồn https://www.youtube.com/watch?v=0zSnNu8aNKI
Phím chức năng https://www.youtube.com/watch?v=iwv2fynsWsY
HD đếm https://www.youtube.com/watch?v=9qiDs6XLN88 
Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=27d0kMUQSHA 
DPS300 Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=h6lhqIwl8BA
HDSD https://www.youtube.com/watch?v=qwQdIy_l9Ic
HD lắp ráp https://www.youtube.com/watch?v=udHrHoeAP2s 
TPS203MS Đo tỷ trọng https://www.youtube.com/shorts/3OETnJzsfPg
Đo hạt nhựa https://www.youtube.com/shorts/En784f_VRvg
Đo nhẹ hớn nước https://www.youtube.com/watch?v=_xJM5Pcx2_4
Đo nhẹ hớn nước https://www.youtube.com/watch?v=QATPyZHDrIo
TPS224S Tỷ trọng https://www.youtube.com/watch?v=hypMHNCdaCc 
Sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=RUu0CZoWqYk
Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=16r2kFAJLBg
Tính % https://www.youtube.com/watch?v=695DZVvOdw8
 FPA214 Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=4IghIbcgqTE 
Tỷ trọng FPA214 https://www.youtube.com/watch?v=ARcRt7bV0p8 
Mỏ tỷ trọng https://www.youtube.com/watch?v=uAkU34jiEQU 
Tắc đơn vị https://www.youtube.com/watch?v=6oCXJ9fwBFc
Lắp bột kit https://www.youtube.com/watch?v=XcYUNmzI1WI 
Khó calip https://www.youtube.com/watch?v=PD0TgTzxzEc 
AB Hiệu chuẩn AB tròn https://www.youtube.com/watch?v=2MTOHusBCMY 
HD Sử dụng AB tròn https://www.youtube.com/watch?v=mW9IvTa5HWg
Hiệu chuẩn AB vuông https://www.youtube.com/watch?v=2G_0-ntYNSM 
HD Sử dụng AB vuông https://www.youtube.com/watch?v=BDqV0aVeMdc
SJ Hiệu chuẩn SJ https://www.youtube.com/watch?v=rG3nkuTh7DM 
TB/TSD
Giới thiệu TB 3 số https://www.youtube.com/watch?v=e1XORmUe-VM 
Giới thiệu TB 2 số https://www.youtube.com/watch?v=Soy08g3I0AU 
HD sử dụng TB https://www.youtube.com/watch?v=uwk3IIVQdgU 
Hiệu chuẩn TB https://www.youtube.com/watch?v=zo4-TxChx3o 
Cách đếm https://www.youtube.com/watch?v=gyg0lrvqvt4
Tính % https://www.youtube.com/watch?v=zXRHf8TGKHk 
Lắp tỷ trọng https://www.youtube.com/watch?v=DcLnuj8Mi8c 
Tỷ trọng https://www.youtube.com/watch?v=0trnisdfj7o
FHB Chỉnh Err3 https://www.youtube.com/watch?v=Yj36QwiuwUI 
Hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=o_B85APx86M 
HD sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=AckjH2ffxc0
HD hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=kocho84DJDM 
Chỉnh độ sáng https://www.youtube.com/watch?v=pzODTRlv1IE
Hiệu chuẩn 600g https://www.youtube.com/watch?v=n91J_e2rIFk 
Hiệu chuẩn 300g https://www.youtube.com/watch?v=9QkIxULCfLg 
Tắc chế độ nghỉ https://www.youtube.com/shorts/rQorfIDwrqE
chỉnh max d https://www.youtube.com/watch?v=wf4HzvmIeG0 
KD TBED
HDSD https://www.youtube.com/watch?v=MsJp3Qbelh4 
Hiệu chuẩn 300g https://www.youtube.com/watch?v=sid2_sSYCjo 
Hiệu chuẩn 1200g https://www.youtube.com/watch?v=iZoXrc6yVak 
Chuyển độ đọc https://www.youtube.com/watch?v=xZ48aXot0ro 
Kết nối đèn https://www.youtube.com/watch?v=--uSvQZdo0g 
Kết nối đèn 2 https://www.youtube.com/watch?v=JGD2ZXOozUQ 
Giảm d https://www.youtube.com/watch?v=C6bHNpu29l8
Kết YHL5 https://www.youtube.com/watch?v=E4wuIxn-pXE
 TPS80001HB HD Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/shorts/nGV_lBo3dzY 
HD sử dụng https://www.youtube.com/shorts/VkCCqnv5h9U 
DS đếm mẫu https://www.youtube.com/shorts/BkkPgt_xbho
Ráp bộ kit https://www.youtube.com/watch?v=fv6klNMYULY
TPS203MSLP Cân tỷ trọng nhẹ https://www.youtube.com/watch?v=-dr7-AzfvQA 
Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=ljobqrgan2c 
Đo tỷ trọng nặng https://www.youtube.com/shorts/xGmVGXIcAjE
Lắp bộ kít https://www.youtube.com/watch?v=TOH1oUg9bmE
TPS224MSLP Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/shorts/2PN5194CxLw 
Đo tỷ trọng nặng https://www.youtube.com/watch?v=l2q_3LzUfEY 
Đo tỷ trọng nhẹ https://www.youtube.com/watch?v=Lu8Lf5Lf4mg 
Lắp bộ kít https://www.youtube.com/watch?v=cVgooHgeATw 
UPA Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=AqrK8IUmJa8 
Sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=qKGBLKkXkDU 
Tăng số https://www.youtube.com/shorts/WMRJzULaWK0 
LPS11E Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=tNFQrIK5rDk 
Cộng dồn https://www.youtube.com/shorts/08TqmINbn4E 
Sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=nKkwgzDMugg 
JPA Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=28Kv-8blin8 
Sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=idQOoyAirbA 
Lưu mã hàng https://www.youtube.com/watch?v=kArlS3fSAW0 
Nhớ mã hàng https://www.youtube.com/watch?v=Pdd8joj8sQo 
Dấu thập phân https://www.youtube.com/shorts/ek5rMQ_ueAY 
JPT Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=_wF_Wg7HeAw 
Chuyển ngôn ngữ https://www.youtube.com/watch?v=H9HJvUOkNqY
Sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=_wF_Wg7HeAw 
DS HC DS3001 https://www.youtube.com/watch?v=d7SpUVNwMTY
HC DS6001  https://www.youtube.com/watch?v=WGGDyBHQ738
HC DS7501 https://www.youtube.com/watch?v=wzsibZTecJc
HC DS3002 https://www.youtube.com/watch?v=VDuralkkjgk
HC DS302 https://www.youtube.com/watch?v=iqHsVk4O-g8 
HC DS602 https://www.youtube.com/watch?v=N8srasMgco0
HC DS1202 https://www.youtube.com/watch?v=tTzTyzGBl5A 
Chỉnh d https://www.youtube.com/watch?v=h5l561KsEcw
HI LO OK https://www.youtube.com/watch?v=JJp8euv_8NM
Tắc mở Unit https://www.youtube.com/watch?v=3jNZimdjjU4
Chuổi truyền https://www.youtube.com/watch?v=L4piJs2L6k0
Tắc thời gian nghỉ https://www.youtube.com/watch?v=jFeUHBqm0Ck
Lặp tủ kính https://www.youtube.com/watch?v=OoRryGY9S1U
Hi lo Ok 2 https://www.youtube.com/watch?v=FhITN4ZFU14
Chức năng zero https://www.youtube.com/watch?v=1_Z5a435xIA
HC nhiều mức https://www.youtube.com/watch?v=PE250FIrZdg
Max min e d https://www.youtube.com/watch?v=i6bizzAH3eA
TX110
T31P https://www.youtube.com/watch?v=4JsXoit2kTs 
Cho cân satarius https://www.youtube.com/watch?v=uHCQhsIGa0U
Cài đặt ngôn ngữ https://www.youtube.com/watch?v=8VU6manHTa0 
HCT https://www.youtube.com/watch?v=aV4A9H-WL2o 
MT https://www.youtube.com/watch?v=qM9R7EK4o8g
Máy in ohaus in tổng https://www.youtube.com/watch?v=I5CqSJJ3XD4 
In thống kê https://www.youtube.com/watch?v=b5WayDOu7-8
SD https://www.youtube.com/watch?v=-V83mNo1gFQ
LC LP Cho cân UTE https://www.youtube.com/watch?v=6Ani8EZqgW8 
Tuổi vàng
PX224E-Nhẫn https://www.youtube.com/shorts/d-S_-n8lvcA
PX224E-thẻ https://www.youtube.com/watch?v=xd7JAFS1jho
FPH-T HD sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=K4HvZ_tWkwU 
HD hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=ElmucxNxIsw
HD Tính Giá https://www.youtube.com/watch?v=zet2t1BwzUU
HD đếm https://www.youtube.com/watch?v=PabobKi5Ojo
HD cân tỷ trọng https://www.youtube.com/watch?v=cweN7bc5HGA
HD lặp bột kit https://www.youtube.com/shorts/q8Xgjt8X1NU
HD tính % https://www.youtube.com/watch?v=22_wwAg9la0
MAX 1000
HD sử dụng https://www.youtube.com/shorts/6f1Ucy-X-18 
HD đếm mẫu https://www.youtube.com/shorts/BrhJ-YIevdU 
HD Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=84Ba5zlOFXw 
MAX 312 HD sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=nAJnDIb7Jno 
HD Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=DX4ap_D4szs 
FHB H (LCD) HD Hiệu chuẩn 320g https://www.youtube.com/watch?v=4nj6mpPYz-E 
HD Hiệu chuẩn 220g https://www.youtube.com/watch?v=Fj-X1kV5gHY 
HD Đếm https://www.youtube.com/watch?v=4yGbE62TJ48
Kết nối YHL1 https://www.youtube.com/watch?v=l95ibjkcEeA
Phím chức năng https://www.youtube.com/watch?v=-zPu7M3s2qk
Kế nối đèn https://www.youtube.com/watch?v=KV_oA5SSeOk
Max 313
HD Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=3KQKeBENT1Y 
Kết nối LED https://www.youtube.com/watch?v=UhtYuRUM44E 
Max 213 HD Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=HsHjcqEiBzg
Kết nối LED https://www.youtube.com/watch?v=UhtYuRUM44E
TMA 17 Lưu mã hàng https://www.youtube.com/watch?v=7gAK-d39JLM 
Giới thiệu https://www.youtube.com/watch?v=eUd-Xj2iWYw
Thay giấy in https://www.youtube.com/watch?v=SrC9Xh0UN4s
KD BN Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=zv9F8DZObgs 
Sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=zv9F8DZObgs
 MTB Sử dụng https://www.youtube.com/watch?v=d3cenQFUgAk 
  Tính % https://www.youtube.com/watch?v=TMl5gQRlMRo
  Tset https://www.youtube.com/watch?v=nCjT2909BoY
PWC/PWE      Giới thiệu in tem
https://www.youtube.com/watch?v=esWLy6Q-FzI 
Hiệu chuẩn in Bill https://www.youtube.com/watch?v=tN34ehqDXsI
Giới thiệu in bill https://www.youtube.com/watch?v=NQDQcfjS5pE
Hiệu chuẩn in tem
https://www.youtube.com/watch?v=tN34ehqDXsI
Nội dung in https://www.youtube.com/watch?v=s0GyPuyy7eE
In giấy có logo https://www.youtube.com/watch?v=cGae7hqCL7Y
 TPS6001HB Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/shorts/1WdxYK2tFXE
  Cách đo tỷ trọng https://www.youtube.com/shorts/FgJbNDz-BUo
  Cách đo tỷ trọng 2 https://www.youtube.com/shorts/m8l6hyLFHig
Si-Smart Chỉnh Ngôn ngữ  https://www.youtube.com/watch?v=zNii22_BZBo
  Thay đổi thấp cao
https://www.youtube.com/watch?v=GTW22U-Oqls 
  Cân kiểm tra https://www.youtube.com/watch?v=agNzVMNCkdk
  Hiệu chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=Uala9dKAm8E
  USB qua excell https://www.youtube.com/watch?v=5mJxwoQrS3o
 28ss  28ss may in tx110 https://www.youtube.com/watch?v=hxPgxYN5uUE 
     
GS Tắc mở đơn vị GS https://www.youtube.com/shorts/x13W6UzCluk
  Sử dụng GS vuông https://www.youtube.com/watch?v=Du8xKtjzKUE
  HC GS2202N https://www.youtube.com/watch?v=UiX6FoCp7E4
  HC GS tròn https://www.youtube.com/watch?v=x1a1AB94-5Y
  HDSD GS 3 số https://www.youtube.com/watch?v=Vc5Bigw422A
  HC GS 3 số https://www.youtube.com/watch?v=s5a5RIWMIJA
  HC GS1202N https://www.youtube.com/watch?v=sdapEuqatJ8
  HC GS322N https://www.youtube.com/watch?v=_sbD4IJ76cs
     
     

 

Sản phẩm bán chạy
Call 0915999111
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7